Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Information
Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projekt Samordnare - SERN
Ann-Sofie Karlsson
Stavreskolan

UDLESIS

Universal design learning environments for all pupils in schools

Om Projektet

UDLESIS-projektet syftar till att förbättra och förnya arbetet med att utforma inkluderande miljöer för alla elever i skolan.För att bli en långtidsstuderande och en aktiv medlem av samhället har varje barn rätt att få utbildning grundad på sina specifika behov, vilket kräver att lärarna har den kunskap som krävs för att skapa inkluderande inlärningsmiljöer, som är utformade universellt för att möta alla skillnader redan i lektionsplaneringen.

Mål

Det generella målet är att skapa en mer inkluderande miljö i skolan för alla elever med särskilda behov. De specifika målen är:
1. Att öka lärarnas kunskaper om hur man utformar inkluderande lärmiljöer för alla elever och de särskilda utmaningar som har kommit i kölvattnet av coronaepidemin och våra länders olika sätt att hantera detta där Italien stängde skolor och Sverige höll dem öppna.
2. Att öka medvetenheten hos lärare, rektorer och intressenter om vikten av inkludering för en framgångsrik skolgång i skolan och hur man gör det när de flesta eleverna undervisas på distans via Internet.
3. Att utbyta praxis om modeller och metoder för att kartlägga elevernas behov.
4. Att öka lärarnas kompetens genom föräldrarnas kunskaper om sina barns särskilda behov.

Aktiviteter

Projektet omfattar fem kortsiktiga gemensamma personalutbildningar, både i Trollhättan och i Borgo Val di Taro från oktober 2020 till juli 2022.

Projektresultat

Projektet kommer att leda till förändrade arbetsmetoder och skapandet av en inkluderande inlärningsmiljö, vilket i längden innebär att lärare inte längre behöver förbereda sig på barn i behov av särskilt stöd i framtiden.

Skolan kommer att integrera de metoder och rutiner som utbytts i verksamhetsplaneringen för de kommande åren och kommer att inkludera resultaten i sina strategiska dokument och läroplaner.

En virtuell samling av de insamlade metoderna kommer att skapas på varje skolas webbplats och göras tillgänglig för alla lärare.